The Drow Families

There are currently twenty six ruling Drow Families that span the Empire.

Siroxai, The Ruling Family
Linthaxai, Merchant House
Mauldonai, Weapons House
Tellexai
Frpmlarao
Aroxsao
Bornlethai
Ansarai
Drogaxai
Qinstai
Sanvixai
Gothraxai
Hexdelai
Jandarai
Nothrollai, Slavers
Keldesai
Veelixai
Zallai
Cantelai
Sarkai
Pelaurai
Rextelai
Sandrossai
Domethsai
Blandorsai
Yeatulsai

In addition to these families there are four known ruling families that have become extinct. They are:

Aprostai, Destroyed by the Mauldonai
Jureksai, Destroyed by the Mauldonai
Cabrelsai, Destroyed by the Linthaxai
Kristaxai, Destroyed by the Veelixai

The Drow Families

Cromina alexisofroses alexisofroses